Blower door test

Blower door test

Blower door test sa využíva na zistenie vzduchotesnosti domu, bytu alebo budovy.

Podstata testu spočíva v stanovení celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa, teda koľkokrát za hodinu sa vymení vzduch v celom objeme budovy.

Budovy podľa tohto merania rozdeľujeme nasledovne:

  • Existujúce budovy n50 = 4,5/h s prirodzeným vetraním
  • Bežné budovy n50 = 1,5/h s núteným vetraním
  • Nízkoenergetické budovy n50 = 1,0/h s rekuperáciou tepla
  • Energeticky pasívne budovy n50 = 0,6/h

Samotný test sa vykonáva tak, že sa do niektorého z obvodových otvorov, teda do dverí či okna, umiestnime rám s regulovateľným ventilátorom, ktorý je utesnený. Pripoja sa meracie sondy, ktoré zisťujú vnútorný a vonkajší tlak. Po zapnutí ventilátora je v budove vytváraný pretlak alebo podtlak až do chvíle, kedy je medzi vnútorným a vonkajším prostredím dosiahnutý rozdiel 50 Pa.

Tento rozdiel približne zodpovedá tlaku, ktorý vyvíja vietor s rýchlosťou 10 m/s a hodnota sa označuje n50.
Vyjadriť ju možno ako podiel objemu vzduchu, ktorý prejde cez konštrukciu budovy za jednu hodinu.
Teda napr. hodnota 0,75 znamená, že každú hodinu sa tri štvrtiny objemu vzduchu v budove nekontrolovataľne vymenia cez netesnosti.

Od chvíle, kedy je dosiahnutý potrebný rozdiel medzi vonkajším a vnútorným tlakom sa po určitú dobu zisťuje objem vzduchu, ktorý je potrebné dodávať dovnútra (v prípade podtlaku odoberať), aby počiatočný tlakový rozdiel zostal zachovaný. V závere sa potom tlakový rozdiel postupne znižuje a výsledkom je regresná priamka vytvorená zo všetkých dát.

Čím dokonalejšie utesnený dom, tým sú Vaše budúce náklady na prevádzku nižšie.